สพร. 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอนาจะหลวย เปิดฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ

อังคาร ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖:๑๒
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดฝึกยกระดับฝีมือ สาขา "นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม." ให้แรงงานอิสระ ผู้ว่างงาน และผู้ถูกเลิกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีความรู้ความสามารถด้านอาชีพและทัศนคติที่ดีในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้และมีความมั่นคงในชีวิต พื้นที่อำเภอนาจะหลวย มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ภายใต้โครงการงบโควิด โดยเมื่อสำเร็จการฝึกจะเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา "พนักงานนวดแผนไทย ระดับ 1" โครงการฯ รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมทดสอบฯ ให้ผู้รับการฝึกทุกคน
สพร. 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอนาจะหลวย เปิดฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ
สพร. 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอนาจะหลวย เปิดฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด