มูลนิธิ EDF จัดสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ "เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน" มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

ศุกร์ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๙:๔๘
นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทเดอเบล จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ "เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน" ปี 2 สำหรับโรงเรียนในโครงการ 10 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา
มูลนิธิ EDF จัดสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

กิจกรรมสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ "เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน" ปี 2 เปิดโอกาสให้คณะครูโรงเรียนบ้านนายเหรียญ (กรุงเทพฯ) โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) (จังหวัดนครราชสีมา) โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง (อุดรธานี) โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) (จังหวัดอุบลราชธานี) โรงเรียนบ้านปง (จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์และโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (จังหวัดชลบุรี) โรงเรียนวัดทศทิศและโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ (จังหวัดปทุมธานี) และโรงเรียนเกาะวังไทร (จังหวัดนครปฐม) ได้ทบทวนการดำเนินงานโครงการ "เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน" ขั้นตอนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการแก้ไข การบูรณาการความรู้และใช้หลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนาต่อยอดโครงการ การนำเสนอแผนงานโครงการในปีถัดไป การแลกปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันของคณะครูแต่ละโรงเรียน การศึกษาดูงานการเพาะเห็ด และการทำก้อนเห็ดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย

โครงการ "เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน" มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการมีผักปลอดสารพิษจากแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกภายในโรงเรียนได้ป้อนเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบครัน เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน จนเกิดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นด้านเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนเป้าหมาย และมุ่งหวังให้ชุมชนให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์ที่สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครัวเรือนที่จะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

องค์กรหรือบุคคลที่สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ โครงการเพื่อสังคม หรือมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล [email protected] ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

 

ที่มา: มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มูลนิธิ EDF จัดสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด