สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพฯร่วมกับวิทยากรจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ณ วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

ศุกร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖:๐๓
11 มิ.ย. 64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีโดยนักพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพฯร่วมกับวิทยากรจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทาฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มฯในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วมจำนวน 20 คน ดำเนินการ ณ วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการลดความสูญเสียในสถานประกอบกิจการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ้ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสหกรณ์ ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนา สู่ SME 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพฯร่วมกับวิทยากรจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ณ วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพฯร่วมกับวิทยากรจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ณ วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด