พัฒนาฝีมือแรงงานอุบลฯ เตรียมความพร้อมแรงงานใหม่หวังเพิ่มศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง

ศุกร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๘:๕๘
วันที่ 10 มิ.ย.64 นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 42(3/2564) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างนิสัยอุตสาหกรรม การปลูกฝังทัศนคติและประสบการณ์ การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ให้กับแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างการทำงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการ Up Skill และ Re Skill ให้กับแรงงานในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนอาชีพ  ตอลดจนเพื่อพัฒนาทักษะรองรับการจ่ายค่าจ้างตามความต้องการของนายจ้างจำนวน 4 สาขาช่าง รวมจำนวน 15 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ สพร.7 อุบลราชธานี
พัฒนาฝีมือแรงงานอุบลฯ เตรียมความพร้อมแรงงานใหม่หวังเพิ่มศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาฝีมือแรงงานอุบลฯ เตรียมความพร้อมแรงงานใหม่หวังเพิ่มศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด