IDE Center ม.หอการค้าไทย และพันธมิตรหลักจับมือ UNICEF Thailand มุ่งผลักดันเยาวชนไทยให้ริเริ่มเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชน

จันทร์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๗:๕๑
ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF Thailand) เริ่มต้นโครงการบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมของเยาวชน ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการของเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดปี 2564 นี้
IDE Center ม.หอการค้าไทย และพันธมิตรหลักจับมือ UNICEF Thailand มุ่งผลักดันเยาวชนไทยให้ริเริ่มเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชน

เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ตรงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ IDE Center นำโดย ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ ผู้อำนวยการหลักสูตร IDE และผศ. ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์ IDE Center และ UNICEF Thailand ได้ร่วมกับมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ (Digital4Peace) องค์กรเทคโนโลยีภาคประชาชน เริ่มต้นโครงการด้วยกิจกรรมระดมความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต พร้อมจัดเวิร์คช็อปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ จังหวัดยะลา และ จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องของ IDE Mindset (Innovation-Driven Entrepreneurship Mindset) ที่ IDE Center ได้พัฒนาเป็นองค์ความรู้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ที่ได้นำมาใช้จริงกับผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 5 ปี แล้ว 

สำหรับโครงการนี้มุ่งที่จะพัฒนากลุ่มเยาวชนที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถนำไอเดียมาช่วยในการแก้ไขปัญหาชุมชน และเกิดการลงมือทำจริง อีกทั้งจะต้องสามารถคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมชุมชน และต่อยอดให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมที่ยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้  อีกทั้งยังต้องสามารถขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยได้ในอนาคต

ที่มา: I AM Consulting

IDE Center ม.หอการค้าไทย และพันธมิตรหลักจับมือ UNICEF Thailand มุ่งผลักดันเยาวชนไทยให้ริเริ่มเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด