อธิการบดี มจพ. ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบรรเทาภาระผู้ปกครองช่วงวิกฤต COVID-19

ศุกร์ ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๐๒
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่ารู้สึกห่วงใยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดระลอก 3 โดยสถานการณ์ ณ ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงกับตัวนักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายพิจารณาลดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ รวมถึงลดค่าหอพัก พร้อมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งในปีการศึกษา 2563 และ 2564 นี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ลดค่าเทอม ค่าหอพัก และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        ภาคเรียนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563

  • การลดค่าเทอม ในระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50
  • การลดค่าเทอม ในระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 25

       ทั้งนี้ ไม่เรียกเก็บค่าคืนสภาพนักศึกษา 2/2563 (กรณีไม่ลงทะเบียน) และไม่เรียกเก็บค่าปรับล่าช้า Summer 2563

        ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564

  • การลดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 10 (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ลดเฉพาะค่าเทอมในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ร้อยละ 20)
  • การลดค่าหอพักนักศึกษา ร้อยละ 50

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรที่ครอบคลุมด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและบุคลากรที่อาจเกิดขึ้นจากค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยที่เกิดจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง "กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19" คือ การเบิกค่ารักษาพยาบาลในการรักษาโรคติดเชื้อโควิค-19 ซึ่งเป็นค่าส่วนต่างหรือกรณีที่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นได้ (จ่ายตามจริงไม่เกิน จำนวน 10,000 บาท) รวมถึงการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุคคลที่ติดเชื้อโควิค-19 (คนละไม่เกิน จำนวน 5,000 บาท) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถก้าวพ้นผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าวต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด