สนพ.ปราจีนบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

พฤหัส ๑๓ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๕๑
สนพ.ปราจีนบุรี ส่งทีมนักพัฒนาผลิตภาพช่วยบริษัท ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด หวังเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตของสถานประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. ได้ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 โดยเน้นพัฒนากำลังคนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กลุ่ม OTOP หรือกลุ่มสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานรองรับกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมอบหมายให้นักพัฒนาผลิตภาพแรงงานที่มีความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของสถานประกอบกิจ ดังนั้นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และสามารถนำวิธีการไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตอื่นๆ ได้อีก

ด้านนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี) กล่าวต่อไปว่า โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในปี 2564 ได้ดำเนินโครงการร่วมกับบริษัท ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าจากเส้นพลาสติกหวายเทียมหรือส้นหวาย "ซินเทติค" (Synthetic Rattan) ซึ่งเป็นวัสดุใหม่ ผลิตจากเส้นใยซินเทติค (Synthetic Material) มีรูปแบบภายนอกเหมือนเส้นหวายธรรมชาติ ตั้งเป้าหมายให้ความช่วยเหลือสถานประกอบกิจการเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และพัฒนาทักษะให้พนักงานมีความรู้เชิงวิเคราะห์ หาจุดบกพร่องที่ส่งผลต่อต้นทุน แล้วนำมาวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไข เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

และจากการที่นักพัฒนาผลิตภาพเข้าวิเคราะห์กระบวนการผลิตแล้ว พบว่า มีการสูญเสียในกระบวนการผลิตที่กลายเป็นต้นทุนหลายสาเหตุ เช่น ปริมาณของสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าจำนวนมากเกินไป มีวัตถุดิบที่หลากหลาย จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ทำให้สต็อกสินค้าเกินความจำเป็น นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องที่มีสิ่งสกปรกที่หัวรีด เกิดของเสียจากการผลิตจำนวนมาก อีกทั้งยังพบสินค้าที่ผลิตแล้วเกิดความเสียหาย ทั้งจากความต้องการของลูกค้าเอง และจากต้นแบบในการผลิตที่เสื่อมสภาพ ทำให้ไม่ตรงกับความต้องการ จึงได้ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะลดความสูญเสียในวงจรการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และเพิ่มผลิตภาพให้กับบริษัทได้

ผู้ประกอบกิจการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร 0 3729 0380 ถึง 1 ต่อ 116 หรือ 117 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด