โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นตัวแทนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

ศุกร์ ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๔๑
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มอบหมายให้ มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในนามตัวแทนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณตรีนุช เทียนทอง เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สช. อาทิเช่น บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม,  อาจารย์ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียน, อาจารย์กรองทอง บุญประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) และ ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมหารือเรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 3 ที่กำลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมของอุปกรณ์และการเข้าถึงเทคโนโลยีของนักเรียนทั่วประเทศ

ท่านรัฐมนตรีฯ ได้เรียนเชิญ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับฟังการประชุม และข้อเสนอแนะต่างๆ จากตัวแทนโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอน และ การบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชน ตลอดจนสภาพจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานของภาครัฐ ให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบันให้มากขึ้น

พร้อมกันนี้ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มอบหนังสือ "เมื่ออัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเข้าสู่ชีวิต" และ หนังสือ "นโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียนในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน" บรรทัดฐานในการกำหนดนโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียนคาทอลิก ในการส่งเสริมศักดิ์ศรี ปกป้องสิทธิที่พึงมี และป้องกันการล่วงละเมิดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงเรียน ซึ่งจัดทำโดย บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่มา: โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด