สภาการสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับ วิศวะมหิดล ลงนามความร่วมมือ...พัฒนาสู่ "สภาวิชาชีพ"ในอนาคต

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๐๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สภาการสาธารณสุขชุมชน โดย ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาฯ ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับสภาการสาธารณสุขชุมชน โดยมี ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม และคุณอเนก ทิมทับ เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสภาฯ เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาการ สร้างแนวทางการพัฒนาสภาการสาธารณสุขชุมชนให้มีความเข้มแข็งและก้าวไปสู่การเป็นสภาวิชาชีพชั้นนำระดับประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการของสภาฯ ที่สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาของโลกอย่างรู้เท่าทัน
สภาการสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับ วิศวะมหิดล ลงนามความร่วมมือ.พัฒนาสู่ สภาวิชาชีพในอนาคต

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การยกระดับเครือข่ายการพัฒนาสาธารณสุขชุมชนของไทย สู่ความก้าวหน้ายั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อการสาธารณสุข องค์กร บุคลากรและประโยชน์สุขของประชาชน โดยรูปแบบการดำเนินงานนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม ตลอดจนจัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นที่ปรึกษาตามกิจกรรมของสภาการสารณสุขชุมชนอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นตัวกลางประสานงานด้านการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อยกระดับและสร้างโอกาสให้กับสมาชิกของสภาการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกและประชาชนทั่วไปในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะทักษะองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ด้านการจัดการทุนมนุษย์ เป็นต้น

สภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการผสมผสานต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นองค์รวม, ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน, ควบคุม กำกับ ดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชพการสาธารณสุขชุมชน , ควบคุมดูแลความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ, ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของสาธารณสุขชุมชน

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด