สพร. 19 เชียงใหม่ ส่งเสริมช่างไฟฟ้า เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(License) เตรียมพร้อมรับงานหลัง covid-19 คลี่คลาย

พฤหัส ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๕๓
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ ช่างไฟฟ้าและพนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 13 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และบัตรประจำตัว สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
สพร. 19 เชียงใหม่ ส่งเสริมช่างไฟฟ้า เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(License) เตรียมพร้อมรับงานหลัง covid-19 คลี่คลาย

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่าทางสถาบันฯ ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถตามความต้องการของช่างไฟฟ้า ที่ยื่นความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อ ที่จะได้รับใบ License หรือหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อเตรียมตัวรับงาน เมื่อสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย ต่อไป ซึ่งทางสถาบันฯ ได้เห็นถึงความจำเป็นและตระหนักถึงความปลอดภัยตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่และมีขั้นตอนที่เข้มงวด ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยได้แบ่งผู้เข้ารับการประเมินออก เป็น 2 กลุ่ม นัดหมายเวลาเข้ารับการประเมิน โดยไม่ต้องมานั่งรอ เพื่อหลีกเลี่ยงในการสัมผัส ใกล้ชิดกัน ระหว่างบุคคลโดย นางณฐมนฯ ยังได้ขอเชิญชวนช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(เชื่อมไฟฟ้า) ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมทิก ซึ่ง อาชีพช่างเชื่อม จะมีการประกาศบังคับใช้ ให้ผู้ที่ประกอบอาชีพ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จึงจะสามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง ID line : 19CM หรือ E-mail :[email protected] หรือโทรศัพท์สอบถาม 06 1283 7110 ,0 5312 1002-3 ต่อ 117

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

สพร. 19 เชียงใหม่ ส่งเสริมช่างไฟฟ้า เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(License) เตรียมพร้อมรับงานหลัง covid-19 คลี่คลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด