สนพ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯดงบัง หวังเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

พุธ ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๑๓
สนพ.ปราจีนบุรี ส่งทีมนักพัฒนาผลิตภาพลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบกิจการ SME ให้มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สนพ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯดงบัง หวังเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. ได้ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 โดยเน้นพัฒนากำลังคนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กลุ่ม OTOP หรือกลุ่มสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว ซึ่ง กพร. จะใช้แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงาน ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบ โดยมอบหมายให้นักพัฒนาผลิตภาพแรงงานที่มีความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของสถานประกอบกิจ

ด้านนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี) กล่าวต่อไปว่า วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบัง มีจำนวนสมาชิก 50 คน สมาชิกปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่าย อีกทั้งต้องการองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงองค์ความรู้ในการสร้างเครื่องจักรเพื่อการแปรรูปอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแปรรูปคือมะนาวดองอบแห้ง เพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย ภูเบศร แปรรูปเป็นยาแก้ไอและยาอม สนพ.ปราจีนบุรี จึงส่งทีมนักพัฒนาผลิตภาพแรงงานเข้าไปศึกษากระบวนการผลิตและขั้นตอนการทำงานของกลุ่มฯ เพื่อหาจุดบกพร่องที่ส่งผลต่อต้นทุน รวมทั้งย่นระยะเวลาในการผลิต แล้วนำมาวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไข เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

ด้านนางบุญเพ็ญ ขุนภักดี หนึ่งในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบัง กล่าวว่า ทางกลุ่มมีออเดอร์แปรรูปมะนาวดองอบแห้งเพื่อส่งผลิตเป็นยาแก้ไอและยาอมกว่า 1,700 กิโลกรัม ซึ่งผลผลิตไม่ทันต่อความต้องการ โดยโครงการนี้เข้ามาตอบโจทย์ในการผลิต ลดระยะเวลา ใช้เครื่องจักรแทนกำลังคนในการขัดผิวมะนาว ลดความขมและความฝาดที่ผิวมะนาว เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ส่งออเดอร์ได้ทันเวลาและคนสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้

ผู้ประกอบกิจการ SME ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร 0 3729 0380 ถึง 1 ต่อ 116 หรือ 117 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี นอกจากโครงการดังกล่าวฯ จะเป็นการแก้ปัญหาการสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงาน ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการผลิตได้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาสมาชิกในกลุ่มให้มีศักยภาพเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

สนพ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯดงบัง หวังเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด