ดีอีเอส เดินหน้าหารือ ระเบียบบริหาร และกรอบแนวทางปฏิบัติงานฯ ของสำนักงานฯ สกมช. ผ่าน กบส.

พุธ ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๐๖
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.) ครั้งที่ ๒-๒๕๖๔ (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุม MDES ๑ ชั้น ๙กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทีประชุมพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่อง สถานที่ตั้งสำนักงาน ,(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เรื่อง โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ... (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการของรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ว่าด้วยวันเวลาปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานล่วงเวลา เวลาพัก และวันหยุดพนักงาน พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการของรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับพนักงาน พ.ศ. ....นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของ สกมช. อาทิ  รายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นต้น  
ดีอีเอส เดินหน้าหารือ ระเบียบบริหาร และกรอบแนวทางปฏิบัติงานฯ ของสำนักงานฯ สกมช. ผ่าน กบส.
ดีอีเอส เดินหน้าหารือ ระเบียบบริหาร และกรอบแนวทางปฏิบัติงานฯ ของสำนักงานฯ สกมช. ผ่าน กบส.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด