LOXLEY ประชุมผู้ถือหุ้น 64 แบบ New Normal ลดเสี่ยง-เลี่ยงโควิด

อังคาร ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๖
นายธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ  นายสุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  นายเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี นโยบาย ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาต่างๆ โดยที่ประชุมยังมีมติ อนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ ได้แก่ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม  ดร.หริส สูตะบุตร  ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ และนายวสันต์ จาติกวณิช
LOXLEY ประชุมผู้ถือหุ้น 64 แบบ New Normal ลดเสี่ยง-เลี่ยงโควิด

ทั้งนี้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บมจ.ล็อกซเล่ย์ เป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกำหนดให้ใช้เวลาในการจัดการประชุมไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมทั้งจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ที่นั่ง เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและพนักงาน โดยได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจากทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้.

ที่มา: ล็อกซเล่ย์

LOXLEY ประชุมผู้ถือหุ้น 64 แบบ New Normal ลดเสี่ยง-เลี่ยงโควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด