ผู้ถือหุ้น BGRIM ไฟเขียวแต่งตั้ง "เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์" เป็นกรรมการบริษัท พร้อมจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 63 อีกหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ศุกร์ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๐๐
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ผู้ถือหุ้น BGRIM ไฟเขียวแต่งตั้ง เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ เป็นกรรมการบริษัท พร้อมจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 63 อีกหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ขณะที่นางเกตุวลี นภาศัพท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยกรรมการที่แต่งตั้งเข้าใหม่ 1 ท่าน คือนายปกรณ์ ทวีสิน ซึ่งมีผลนับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 77.27 ล้านบาทและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 และกำไรสะสม จำนวนหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 1,173.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Normalised Net Profit)

โดย บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2563 แล้ว จำนวนหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 391.03 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2563 อีก จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 782.07 ล้านบาท ซึ่งกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บี.กริม เพาเวอร์ จึงจัดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

 

ที่มา: ฟรีแลนซ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด