คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามฯ เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาดนตรีสากล

พฤหัส ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๒๖
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับนักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาดนตรีสากล รุ่นแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดนตรี โดยเน้นการเรียนการสอนด้านทักษะ ฝึกปฏิบัติจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ก้าวสู่วงการวิชาชีพ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามฯ เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาดนตรีสากล

อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการเรียนการสอนภาคปกติ (วันเวลาราชการ) ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานาฏกรรมไทย สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม และสาขาวิชาดนตรีไทย และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่สะดวกเข้าเรียนในวันเวลาราชการ ทางคณะฯจึงเปิดโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น. ใน 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance) รับเฉพาะขับร้องและกีตาร์ และกลุ่มวิชาการแต่งเพลง (Song Writing) หลักสูตร 4 ปี จำนวน 139 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,500 บาท (แบ่งชำระ 8 งวด) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

"การเปิดโครงการพิเศษครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจได้เรียนนอกเวลาราชการ และมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเรียนการสอนด้านทักษะและฝึกปฏิบัติจากอาจารย์ประจำคณะและผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี ศิลปิน และนักแต่งเพลงที่มากประสบการณ์ ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่วงการวิชาชีพด้านดนตรีสากลต่อไป"

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสมัครเรียนเป็นปริญญาที่ 2 โดยสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ฟรีไม่เสียค่าทำเนียม (ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น)

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ bit.ly/…3sFinLW หรือสแกนผ่าน QR Code สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8296, Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือที่ sites.goo/…le.com/

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด