"PTG" กำหนดมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 2564 ป้องกัน Covid-19

พุธ ๒๑ เมษายน ๒๐๒๑ ๑๖:๒๙
"PTG" กำหนดมาตรการ ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 26 เม.ย. 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
PTG กำหนดมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 2564 ป้องกัน Covid-19

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันควบคุมโรค Covid-19 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ระลอก 3 ในประเทศ มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างออกไปในหลายพื้นที่

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน บริษัทจึงเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันควบคุมโรค Covid-19 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีรายดังนี้

  1. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 คน นับรวมกรรมการของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนก่อน จะมีสิทธิ์ได้เข้าห้องประชุมก่อน (หรือหลักการ First Come First Served)
  2. บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองโดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล เพื่อตรวจสอบอาการไข้ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ในกรณีที่ตรวจพบความเสี่ยง หรือผู้ที่ปฏิเสธการตรวจคัดกรองของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้นเข้าห้องประชุม และจุดลงทะเบียนจัดให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
  3. โต๊ะและเก้าอี้ในห้องประชุมจะถูกจัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร โดยจำนวนที่นั่ง และจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะถูกกำหนดตามแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมของ (ศคบ.) นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งให้เป็นไปตามลำดับการลงทะเบียน โดยจะมีการกำหนดหมายเลขที่นั่ง และเมื่อที่นั่งต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้
  4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างเคร่งครัด และตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในสถานที่จัดการประชุม และขอความร่วมมือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ
  5. เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านการใช้ไมโครโฟน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถาม เขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร และนำส่งที่จุดลงทะเบียนหรือนำส่งในห้องประชุม แทนการถามผ่านทางไมโครโฟน
  6. ผู้เข้าร่วมประชุมควรพูดคุยเท่าที่จำเป็น โดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ตะโกน หรือเปิดหน้ากากอนามัย ในขณะอยู่ในสถานที่จัดการประชุม และเลี่ยงการไอและจามใกล้ผู้อื่น
  7. บริษัทจะจัดเตรียมน้ำดื่มไว้เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมและงดเว้นการแจกอาหารว่าง นอกจากนี้ บริษัทใคร่ขอให้ท่านงดเว้นการรับประทานอาหารตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม
  8. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทาง อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
  9. ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งข้อซักถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 23 เมษายน 2564

"บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทขออภัยมา ณ ที่นี้ สำหรับความไม่สะดวกหรือความขัดข้องใด ๆ ที่อาจมีขึ้น" นายรังสรรค์ กล่าว

ทั้งนี้การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมภายในระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

ที่มา: เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด