AGC มอบถังดับเพลิงตู้ยาสามัญพร้อมติดตั้งให้ศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า

พุธ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๐๐
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสามอบถังดับเพลิงและตู้ยาสามัญพร้อมติดตั้งและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและวิธีการใช้งาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในอาคารคัดแยกขยะ เพื่อใช้กรณีหากเกิดเหตุอัคคีภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของผู้ปฎิบัติงานในศูนย์จึงต้องการสนับสนุนให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเสมอเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
AGC มอบถังดับเพลิงตู้ยาสามัญพร้อมติดตั้งให้ศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า
AGC มอบถังดับเพลิงตู้ยาสามัญพร้อมติดตั้งให้ศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด