TSD เปิด 2 ช่องทาง ให้บริการผู้ลงทุน 19-30 เมษายน 2564 ลดความเสี่ยงโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ลงทุน

จันทร์ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๓๙
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ปรับแนวทางการให้บริการผู้ลงทุน โดยงดให้บริการ TSD Counter Services ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้ลงทุน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการเว้นระยะห่างทางสังคม และแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อทำธุรกรรมได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
  1. Investor Portal ที่ www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html สามารถสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ยอดหุ้น เอกสารส่งออกหรือตีคืน ข้อมูลการทำธุรกรรม และสั่งพิมพ์รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บริการแจ้งส่งข่าวสารผ่านทาง email รวมทั้งสมัครหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร e-Dividend
  2. ทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดการส่งเอกสารได้ที่ www.set.or.th/tsd/th/tsd.html เลือกหัวข้อนักลงทุน โดยส่งแบบฟอร์มที่ต้องการทำธุรกรรม พร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
    ส่วนบริการผู้ลงทุน เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999 หรืออีเมล [email protected] หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.set.or.th/…sd.html

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด