ดีอีเอส จัดอบรม ITA สร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

พุธ ๐๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๑๕
นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA ) และวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีคุณสุชาฎา วิรินทร์เวช ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขมิให้เกิดปัญหาในปีถัดไป ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล ITA ภายใต้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องแมกโนเลีย 2-3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชัน กรุงเทพฯ
ดีอีเอส จัดอบรม ITA สร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับ ITA เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และสามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส จัดอบรม ITA สร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด