ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น ก้าวสู่บริษัท FMCG แห่งแรกในไทยที่ได้รับรอง B Corp ผู้นำร่องธุรกิจใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

จันทร์ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๐๙
ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย หนึ่งในบริษัทภายในเครือดานอนแห่งล่าสุดที่ได้รับการรับรอง Certified B Corporation ในฐานะบริษัทที่มีมาตรฐานสูงสุดในด้านประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น เป็นบริษัทข้ามชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติดังกล่าว
ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น ก้าวสู่บริษัท FMCG แห่งแรกในไทยที่ได้รับรอง B Corp ผู้นำร่องธุรกิจใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดานอน ประเทศไทย ในฐานะแบรนด์ผู้นำด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ดูเม็กซ์ (Dumex) ไฮคิว (Hi-Q) และ โปรติเน็กซ์ (Protinex) มุ่งมั่นในการดำเนินตามพันธกิจระดับโลกในการ 'ส่งมอบโภชนาการที่ดีผ่านอาหารให้กับผู้คนให้ได้มากที่สุด' โดยดานอนได้ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเยาวชนและคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในประเทศไทยด้วยโซลูชั่นด้านโภชนาการนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2500

Thibaut Helleputte รองประธาน ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า "ดานอน มุ่งมั่นที่สะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพและมีกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "One Planet. One Health" ของเราที่เชื่อว่าสุขภาพของผู้คนและสภาวะของโลกนั้นเกี่ยวโยงถึงกัน โดยเราเน้นใส่ใจด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในแต่ละประเทศ และมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวทางที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้"

"การรับรองจาก B Corp ถือเป็นอีกก้าวความสำเร็จสำคัญที่ช่วยสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เราพยายามจะสร้าง ไม่เพียงแค่เพื่อลูกค้าของเราเท่านั้น แต่สำหรับพนักงานของเราด้วย โดยการสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง การบริหารธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญในฐานะ B Corp"  

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 ดานอนได้ร่วมมือกับ B Lab เพื่อหาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมที่ตรงตามมาตรฐานการรับรองสำหรับบริษัทข้ามชาติและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงการสร้างการเติบโตให้กับ B Corp โดยขั้นตอนในการรับรอง Certified B Corp บริษัทจะต้องผ่านการประเมินด้านการดำเนินงานและรูปแบบของธุรกิจว่าส่งผลต่อ พนักงาน ชุมชน สภาพแวดล้อม และลูกค้า อย่างไร ตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบ ห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงการดำเนินการด้านการกุศลและสวัสดิการของพนักงาน การรับรองในฐานะ B Corporation ครอบคลุมมากกว่ามาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากแต่เป็นการรับรองแบบองค์รวมที่ครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานที่ส่งผลต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดานอน มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองในระดับนานาชาติอย่างสมบูรณ์ภายในปีพ.ศ.2568 เพื่อแสดงถึงเป้าหมายระยะยาวในการมุ่งสู่การเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมความยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม

สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ กรรมการผู้จัดการขับเคลื่อนมาตรฐาน B CORP และวิสาหกิจเพื่อสังคม ไนส์คอร์ป กล่าวว่า "ในนามของผู้ขับเคลื่อนมาตรฐาน B CORP ในประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น อย่างยิ่งในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอาหารรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง Certified B Corp อันทรงคุณค่านี้ ซึ่งยิ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ "One Planet One Health" ของบริษัท ที่มุ่งสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนและสังคม โดยการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ โดยดานอนแสดงความมุ่งมั่นในการผสานการทำธุรกิจเข้ากับการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดนโยบายไปถึงการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน" 

ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกก้าวในฐานะบริษัที่ได้รับรอง B Corp จะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรต่างๆในภาคธุรกิจ ผู้บริโภค รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคพลเรือนในการเข้าร่วมพันธกิจนี้

ที่มา: Spark communications

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด