Zeronomics: ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดชี้บริษัทส่วนใหญ่อาจพลาดการบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านในตอนนี้มีพัฒนาการที่ช้าเกินไป

พุธ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๓๕
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เผยผลสำรวจล่าสุด เกินครึ่งของบริษัทที่ทำการสำรวจมีโอกาสพลาดเป้าการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งไว้ในปี 2593 ตามความตกลงปารีส เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ยังไม่เร็วพอ

Zeronomics งานวิจัยที่ศึกษาการจัดหาแหล่งทุนของโครงการสุทธิเป็นศูนย์ ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทขนาดใหญ่ 250 แห่ง และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน 100 ท่าน จากทั่วโลกในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ปี 2563 พบว่า:

  • ร้อยละ 55 ของผู้บริหารเห็นว่าบริษัทของตนยังมีพัฒนาการไม่เร็วพอต่อการบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์
  • การขาดแหล่งทุนเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดที่บั่นทอนพัฒนาการ โดยร้อยละ 85 บอกว่าบริษัทจำเป็นต้องมีการลงทุนในระดับกลางหรือสูงเพื่อดำเนินการในด้านนี้
  • อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง และบริษัทที่อยู่ในตลาดเกิดใหม่ อยู่ในภาวะลำบากที่สุดในการพัฒนาด้านนี้
  • มีเพียงร้อยละ 47 ของบริษัทที่ทำการสำรวจเท่านั้น ที่สนับสนุนเป้าหมายความตกลงปารีส

อุปสรรคที่ทำให้ช้า

บริษัทหลายแห่งน่าจะชะลอการให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไปจนหลังปี 2573  โดยช่วงทศวรรษ 2020 นี้ดูเหมือนจะต้องผ่านไปโดยที่ยังทำอะไรมากไม่ได้ มีผู้บริหารเพียงร้อยละ 34 บอกว่าบริษัทของพวกเขาจะมีพัฒนาการในเรื่องนี้มากที่สุดในระหว่างปี 2573 ถึงปี 2583 ในขณะที่ร้อยละ 37 บอกว่าจะมีพัฒนาการในเรื่องนี้ในระหว่างปี 2583 ถึงปี 2593

บริษัทส่วนใหญ่ชะลอเรื่องนี้ลงเพราะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะทำได้ตามเป้าหมาย ประมาณร้อยละ 59 บอกว่าจำเป็นต้องปรับองค์กรขนานใหญ่ก่อนจะรับมือกับเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ได้ 

การขาดแหล่งทุนไม่ได้เป็นเพียงอุปสรรคประการเดียวที่บริษัทเหล่านี้กำลังเผชิญ ผู้บริหารประมาณร้อยละ 64 เชื่อว่าการขาดเทคโนโลยีทางเลือกที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้เป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมพัฒนาการในด้านนี้ ในขณะราว 3 ใน 5 เห็นว่าการขาดการสนับสนุนจากนักลงทุนเป็นอุปสรรคที่มีนัยสำคัญ   

นอกจากนี้ โควิด-19 เป็นแรงกดดันทำให้หลายธุรกิจต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการเอาตัวรอดจากวิกฤตให้ได้ก่อน โดยผู้บริหารระดับสูงร้อยละ 52 บอกว่าบริษัทเลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ออกไปก่อนเพื่อสร้างรายได้ให้ได้มากที่สุดในระยะสั้นและกลาง

แนวทางแก้ไข

การสำรวจพบว่าสิ่งที่ผู้บริหารเชื่อ มีความจำเป็นต่อการเร่งเปลี่ยนผ่านให้เกิดขึ้น โดยร้อยละ 81 มองว่าเกณฑ์การวัดสุทธิเป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร โดยเน้นถึงเกณฑ์ในปัจจุบันที่เรามี คำจำกัดความที่แตกต่างกัน เกณฑ์การวัดและการรายงานที่ต้องปฏิบัติตาม

ร้อยละ 81 เห็นว่าการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแนวทางความยั่งยืนหรือประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลทางการเงินที่น่าดึงดูดจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านให้เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ร้อยละ 79 บอกว่าความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการ และแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสุทธิเป็นศูนย์จะช่วยทำให้บรรลุได้ตามเป้าหมายปี 2593  

ปัจจัยเร่งการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่สุทธิเป็นศูนย์ 

การวัดพัฒนาการของสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลกที่ได้มาตรฐาน การเปิดเผยข้อมูลและเกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละ 81
ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น / การประหยัดต้นทุนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามแนวทางความยั่งยืน ร้อยละ 81
คู่ค้าทางธุรกิจเรียกร้องให้มีการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นไปเพื่อสุทธิเป็นศูนย์มากยิ่งขึ้น ร้อยละ 79
แรงกดดันจากผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ความเห็นและแรงกดดันจากนักลงทุน ร้อยละ 78
ภาษีคาร์บอนทั่วโลกที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 77

บิล วินเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า "ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการมุ่งสู่เป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้น ส่วนใหญ่มองว่าแหล่งทุนเป็นอุปสรรคสำคัญ โดยอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง และบริษัทที่อยู่ในตลาดเกิดใหม่ อยู่ในภาวะลำบากที่สุดในการพัฒนาด้านนี้"

"แม้ว่าจะมีอุปสรรค แต่การเปลี่ยนผ่านสู่สุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างประสบความสำเร็จจะต้องเกิดขึ้น โดยไม่ทิ้งประเทศใด ภูมิภาคใด หรือชุมชนใดไว้ข้างหลัง และต้องมีการดำเนินการที่รวดเร็ว เราต้องลงมือตอนนี้และเราต้องร่วมมือกัน ทั้งบริษัทต่างๆ ผู้บริโภค รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล และอุตสาหกรรมการเงิน ต้องประสานงานกันเพื่อพัฒนาโซลูชั่น เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน"

Zeronomics ฉายภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทำการศึกษาเรื่องสำคัญระดับโลกนี้เพื่อทำความเข้าใจพัฒนาการของบริษัทต่างๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบทสำรวจนี้แสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความตกลงทางลายลักษณ์อักษรกับการเปลี่ยนผ่านที่แท้จริง 

การจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ถือเป็นความท้าทายยิ่ง ทุกองค์กรในทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อน พันธกิจต่อเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องสำคัญของทุกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน บริษัทขนาดใหญ่หรือเล็ก และการจะบรรลุได้ตามเป้าหมาย พวกเขาต้องมีการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ 

เกี่ยวกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

เราเป็นกลุ่มธนาคารสากลชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจใน 59 ตลาดที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และให้บริการลูกค้าในอีก 85 ตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการค้า การลงทุนและการสร้างความมั่งคั่ง หลักการที่สืบทอดมาและค่านิยมองค์กรของเราสะท้อนอยู่ในพันธกิจของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ว่า Here for good  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจำกัด มหาชน ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการอ่านบทความจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดเยี่ยมชม Insights ได้ที่เว็บไซต์ www.sc.com และติดตามสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ทาง Twitter, LinkedIn และ Facebook

ที่มา: ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด