สนพ.เพชรบุรี จัดฝึกอบรม โครงการอบรมสิทธิประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จันทร์ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๒
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรม โครงการอบรมสิทธิประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
สนพ.เพชรบุรี จัดฝึกอบรม โครงการอบรมสิทธิประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2564  นางวันเพ็ญ  มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมสิทธิประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ณ เดอะคาแนล การ์เด้น รีสอร์ท ตำบลวังไคร้  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ให้กับผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ของสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

นางวันเพ็ญ  มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เปิดเผยว่า  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศ  โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  นอกจากนี้  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ได้บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมายในการนำเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้ผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120  โทร 0 3247 0391 ถึง 3 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

สนพ.เพชรบุรี จัดฝึกอบรม โครงการอบรมสิทธิประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด