สนพ.สระบุรี ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

จันทร์ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๐๒
วันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ "สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร " ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า มีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 13 คน ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ผู้ที่ผ่านการประเมินฯ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ต่อไป
สนพ.สระบุรี ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สระบุรี ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด