TGO ลงนามร่วม 4 มหาวิทยาลัยและเปิดตัว GEN C CLIMATE ACTIONS: Connectivity ของคนรุ่นใหม่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

พฤหัส ๒๕ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๔๘
19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.TGO ลงนามร่วมกับผู้บริหารจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขยายผลองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการก๊าซเรือนกระจก ในมิติต่างๆ เพื่อมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค นวัตกรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนช่องทางการสื่อสาร เพื่อรณรงค์ สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน
TGO ลงนามร่วม 4 มหาวิทยาลัยและเปิดตัว GEN C CLIMATE ACTIONS: Connectivity ของคนรุ่นใหม่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดตัวโครงการ GEN C CLIMATE ACTIONS ซึ่งเป็นโครงการที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานจากการทำ workshop programme ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ร่วมกับผลักดันการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเรียนรู้จาก Digital content ของกลุ่มนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า C Generation บน Digital Platform เพื่อให้เกิดเป็น Viral Connectivity สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยมี United Nations Framework Convention on Climate Change Regional Collaboration Center (UNFCCRCC); สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย; SDG Move Thailand และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานภาคีร่วมขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด; บริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน); บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มมิตรผล และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

 

ที่มา: แกรนด์ทริปเปิ้ลที

TGO ลงนามร่วม 4 มหาวิทยาลัยและเปิดตัว GEN C CLIMATE ACTIONS: Connectivity ของคนรุ่นใหม่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด