BBASIC เตรียมจ่ายเงินปันผล 1.21 บาทต่อหน่วย วันที่ 30 มี.ค. นี้

พุธ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๐๕
รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (BBASIC) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในอัตรา 1.21 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 23 มีนาคม 2564 และเตรียมจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2564 นี้
BBASIC เตรียมจ่ายเงินปันผล 1.21 บาทต่อหน่วย วันที่ 30 มี.ค. นี้

การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 11 แล้ว และเมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน BBASIC เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 จนกระทั่งการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดนี้ BBASIC จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 10.00 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับกองทุน BBASIC เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ปีละ 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด