EXIM BANK ต้อนรับกรมการค้าต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานการเตรียมพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศุกร์ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๔๗
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำโดยนายชุตินันท์ สิริยานนท์ (ซ้าย) รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการเตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติของ EXIM BANK ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลการเตรียมความพร้อมดีเด่น (Best Practice) ในงานประกาศรางวัลการเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA Awards) เป็นไปตามแนวนโยบายของ EXIM BANK ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและการตลาดที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่
EXIM BANK ต้อนรับกรมการค้าต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานการเตรียมพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด