ผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี (Person of the Year) ประจำปี 2564 จากสถานบันรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ศุกร์ ๑๒ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๐๒
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป กับรางวัลเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างแห่งปี (Person of the Year)" ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากสถานบันรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ที่มอบให้แก่ คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด  โดยเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส  ประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) กรุงเทพมหานคร
ผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด รับรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี (Person of the Year) ประจำปี 2564 จากสถานบันรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้เล็งเห็นผลงงานของผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด และบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ที่เผยแพร่เป็นประจักษ์ในการนำความรู้ ความสามารถไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดีมีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งตอกย้ำทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งของลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน ภายใต้กรอบคุณความดี  ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมไทย เพื่อยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่อย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ดังปณิธานความมุ่งมั่นของสลิงชอท  กรุ๊ป ที่จะพัฒนาผู้นำไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

ที่มา: สลิงชอท กรุ๊ป

ผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด รับรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี (Person of the Year) ประจำปี 2564 จากสถานบันรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด