ม.มหิดล นครสวรรค์ เปิดบริการใหม่สำหรับผู้สูงอายุ "MUNA Day Care" และ "MUNA Nursing Home"

พุธ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔๓
ด้วยภาวะทางสังคมในโลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง จนพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลำพังโดยปราศจากผู้ดูแล เนื่องจากลูกหลานส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้านทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดอันตราย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีการเปิด "ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง" เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของวิทยาเขตฯ ในการดูแลผู้สูงอายุ
ม.มหิดล นครสวรรค์ เปิดบริการใหม่สำหรับผู้สูงอายุ MUNA Day Care และ MUNA Nursing Home

อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายขอบเขตเปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก 2 โปรแกรมที่ ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ได้แก่ "MUNA Day Care" เพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้สูงอายุแบบรายบุคคล และ "MUNA Nursing Home" เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น

"MUNA Day Care" และ "MUNA Nursing Home" มีความโดดเด่นในด้านการดูแลตามหลักวิชาการ เนื่องจากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้บุคลากร และสถานที่ เนื่องด้วยมี ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพที่ 3 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท

นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเสริมว่า "MUNA Nursing Home" เปิดรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นจากทุกโรค เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนญาติรับกลับบ้าน ในขณะที่ "MUNA Day Care" เปิดรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ มาเข้ารับการดูแลแบบไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งระหว่างวันจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ อาทิการฝึกอบรม การประดิษฐ์ การร้องเพลงคาราโอเกะ ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังสามารถเข้ารับบริการต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ของ ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ อาทิ นวดแผนไทย ฝังเข็ม และกายภาพบำบัดซึ่งเป็นบริการที่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้

แม้จะอยู่ที่ใด ก็ไม่อุ่นใจเท่าฝากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย หรือบุคคลที่เรารักไว้ใกล้มือแพทย์และพยาบาล ซึ่งมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย และการให้บริการแบบมืออาชีพ โดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำให้ "MUNA Day Care" และ "MUNA Nursing Home" เป็นเหมือนกับบ้านมากที่สุด ภายใต้แนวคิด "ความเหมือน..บ้าน" "ที่ไม่แตกต่าง..การดูแล" ตามนโยบายบริการสังคม (Social Engagement) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

ยึดมั่นเพื่อการดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนมาตลอดระยะเวลา 52 ปีที่ได้รับพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยมหิดล"

ที่มา: มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดล นครสวรรค์ เปิดบริการใหม่สำหรับผู้สูงอายุ MUNA Day Care และ MUNA Nursing Home

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด