วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนางปานทิพย์ ศรีพิมล เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สคร.

ศุกร์ ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๒
ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าพบและมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่นางปานทิพย์ ศรีพิมล เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการนี้ ดร. อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม และนางสาวกาญจนา ทุมมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ วว. ร่วมแสดงความยินดีด้วย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อาคาร SME Bank ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนางปานทิพย์ ศรีพิมล เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สคร.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด