วธ.ผลักดัน CPOT สู่ระดับสากล จัดประกวดตราสัญลักษณ์ CPOT ชิงรางวัลชนะเลิศ 1.2 แสนบาท ภายใต้แนวคิด"The Spirit of CPOT"

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๕๒
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและนโยบายของวธ.ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทยคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้น วธ.ได้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(Cultural Product of Thailand : CPOT) ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล นำไปสู่การสร้างอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพิ่มศักยภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน
วธ.ผลักดัน CPOT สู่ระดับสากล จัดประกวดตราสัญลักษณ์ CPOT ชิงรางวัลชนะเลิศ 1.2 แสนบาท ภายใต้แนวคิดThe Spirit of CPOT

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ CPOT เกิดขึ้นหลากหลายประเภท เช่น ผ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของประดับตกแต่ง ฯลฯ ซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ.2564 วธ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯและมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ CPOT อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้จัดโครงการ จัด"ประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest)" ขึ้น เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุมชน ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ CPOT ในระดับสากล และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) เป็นที่จดจำและเป็นรู้จักในวงกว้างผ่านการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า (Branding) ต่อกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ที่สนใจและรักในการออกแบบได้มีส่วนร่วมในการรักษา สืบสาน ต่อยอด มรดกด้านวัฒนธรรมไทยในบริบทใหม่ ซึ่งตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากทุนทางวัฒนธรรม อาทิ มรดกภูมิปัญญา มรดกทางศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการได้แก่ 1.ต่อยอดอดีต 2.ปรับปัจจุบันปูทางสู่อนาคต และ3.สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยตราสัญลักษณ์ต้องมีรูปแบบที่ร่วมสมัยสามารถสื่อสารได้ในระดับสากลภายใต้แนวคิด"The Spirit of CPOT"

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้รางวัลละ 5,000 บาท และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งบุคคล กลุ่มบุคคลต้องมีสัญชาติไทย 1 คนและคณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่ จดทะเบียนในไทย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อสอบถามโทร.0 2209 3597, 0 2209 3599 สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpotshop.com

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด