มกอช. ลงพื้นที่จ.มหาสารคาม แนะนำเกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ Smart Farm เกษตรทฤษฎีใหม่

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๐๒
มกอช. ลงพื้นที่จ.มหาสารคาม แนะนำเกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ Smart Farm เกษตรทฤษฎีใหม่
มกอช. ลงพื้นที่จ.มหาสารคาม แนะนำเกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ Smart Farm เกษตรทฤษฎีใหม่

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการ มกอช. ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ในพื้นที่ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนแนวคิดการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ และแนวทางสนับสนุนด้านวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมช่องทางการตลาด

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ มกอช. ได้ประชุมหารือแผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ Smart Farm เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยผสมผสานงานด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และระบบ Smart Farm เพื่อเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายระหว่างประเทศ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. และผู้แทนจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม และขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ และลงพื้นที่ศึกษาการจัดการแปลง Smart Farm ณ จังหวัดมหาสารคาม

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มกอช. ลงพื้นที่จ.มหาสารคาม แนะนำเกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ Smart Farm เกษตรทฤษฎีใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด