กยท. ร่วมประชุม PIT IMT-GT Rubber Cities ครั้งที่ 1 หาแนวทางขับเคลื่อนเมืองยางพารา 3 ประเทศ หนุนเป็นเขตเศรษฐกิจด้านยางพารา

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๕๗
เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน "โครงการเมืองยางพารา และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง ครั้งที่ 1" (The 1st Project Implementation Team (PIT) IMT-GT Rubber Cities & Industry Cooperation Meeting) ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวแทนสมาชิกจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักการเกษตรต่างประเทศ สมาคมยางพาราไทย และสถาบันวิจัยนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ กระทรวงการค้า กระทรวงเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้เข้าประชุมจากประเทศมาเลเซีย ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมนานาชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
กยท. ร่วมประชุม PIT IMT-GT Rubber Cities ครั้งที่ 1 หาแนวทางขับเคลื่อนเมืองยางพารา 3 ประเทศ หนุนเป็นเขตเศรษฐกิจด้านยางพารา

การประชุมครั้งนี้ เป็นการหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านยางพาราระหว่าง3 ประเทศ โดย กยท. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบคณะการค้าและการลงทุนฝ่ายไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเมืองยางพารา หรือ Rubber city ของทั้ง 3 ประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย งานวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ยางพาราใหม่ๆ รวมไปถึงการสนับสนุนการค้าสินค้ายางพาราบริเวณชายแดนของทั้ง 3 ประเทศ ช่วยส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานและความต้องการใช้ยางพาราให้เพิ่มสูงขึ้น มุ่งหวังพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านยางพาราของ 3 ประเทศ เพื่อให้การค้าของ 3 ประเทศ ราบรื่นมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงความเห็นให้ทางประเทศมาเลเซีย โดย Mr. Hasri A Hasan , Chief Operation officer, Northern Corridor Implementation Authority (NCIA) เป็นประธานโครงการเมืองยางพารา และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง ในระยะวาระ 5 ปี และทบทวนการดำเนินการของคณะทำงานในปี 2566 รวมถึงการสลับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งต่อๆ ไป และมีการหารือในประเด็นวัตถุประสงค์ของคณะทำงาน เช่น บทบาทหน้าที่ ขอบเขตการดำเนินงาน ตลอดจนกรอบระยะเวลาของคณะทำงานชุดนี้ด้วย

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

กยท. ร่วมประชุม PIT IMT-GT Rubber Cities ครั้งที่ 1 หาแนวทางขับเคลื่อนเมืองยางพารา 3 ประเทศ หนุนเป็นเขตเศรษฐกิจด้านยางพารา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด