จุฬาฯ จัดเสวนาออนไลน์ CHULA the Impact ครั้งที่ 3 เรื่อง "นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19"

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๒๗
กลุ่มภารกิจสังคมสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ รับชมเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 3 เรื่อง "นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19" วิทยากรประกอบด้วย อ.ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์, รศ.ดร.พญ.ศิวะพร บุณยทรัพยากร จากหน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์, ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ ศ.ภญ.ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง จากภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับ ความสำคัญของการวิจัยพืชสมุนไพรไทย และนวัตกรรมจากจุฬาฯ เพื่อค้นหายาที่สามารถนำมารักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน ภาควิชาเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาฯ จัดเสวนาออนไลน์ CHULA the Impact ครั้งที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19

CHULA the Impact ครั้งที่ 3 เรื่อง "นวัตกรรมยาสมุนไพรรักษาโควิด-19" จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live ที่ www.facebook.com/ChulalongkornUniversity วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02 2183364, 086-177-9955

ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด