ดีอีเอส รณรงค์กิจกรรม 5 ส ต่อเนื่อง ลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากร สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๕๐
เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2564 นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการฯ ได้ติดตามและประเมินความพึงพอใจในหัวข้อหลักๆ อาทิ มีการเตรียมผู้แทนหน่วยงานทำหน้าที่เป็นผู้นำทางในการตรวจกิจกรรม 5 ส  มีผู้แทนหน่วยงานร่วมการตรวจประเมิน มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความตรงต่อเวลา และมีความเป็นกัลยาณมิตรกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ในการนี้ มีเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงในการประเมิน ได้แค่ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด สะดวก โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน (รวมทั้งบนโต๊ะและรอบโต๊ะ) ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บวัสดุ  ห้องครัว อยู่ในสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการวางตำแหน่งอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ห้องประชุม พื้นที่ประชุม มีความเป็นสัดส่วนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งานและสะอาด
ดีอีเอส รณรงค์กิจกรรม 5 ส ต่อเนื่อง ลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากร สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรดำเนินกิจกรรม 5 ส.จนเป็นปกติ เชื่อว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยในเรื่องการทำงานเป็นทีมได้ดี ฝึกให้ทุกคนร่วมกันใช้ความคิด ปลูกจิตสำนึก มีการทำงานร่วมกัน เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งคุณสมบัติที่บุคลากรได้รับเหล่านี้ จะส่งผลดีต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เช่น เมื่อสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานดี พนักงานไม่รู้สึกอึดอัดกับที่ทำงาน ขวัญกำลังใจในการทำงานก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว นอกจากนี้ กิจกรรม 5 ส. ยังช่วยลดปัญหาของหายและการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งยัง เพิ่มพื้นที่การทำงานให้มากขึ้น หลังจากกำจัดสิ่งของไม่จำเป็นออกไปอีกด้วย

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส รณรงค์กิจกรรม 5 ส ต่อเนื่อง ลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากร สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด