วว. จัด Workshop ความเสี่ยงในการบริหารจัดการเงินทุน มุ่งช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พฤหัส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๐๗
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความเสี่ยงในการบริหารจัดการเงินทุน วว." โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ บริษัท Deloitte  Touche  Tohmatsu  Advisory จำกัด  เรื่อง "ความเสี่ยงทางด้านการเงินและการบริหารจัดการความเสี่ยง" ดร.จตุร์วิทย์  เขียวชอุ่ม  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ" และ ดร.ธนาดล  รักษาพล กลุ่มบริษัทธนาการบัญชี เรื่อง "การบัญชีสำหรับต้นทุนโครงการ" การจัดอบรมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินทุน วว. มีความรู้ ความเข้าใจ  ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการกระแสเงินสด และการบัญชีสำหรับต้นทุนโครงการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้ต้นทุน การควบคุมค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและความสามารถในการควบคุมการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณ ตลอดจนความสามารถในการพยากรณ์ความต้องการเงินสดในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี
วว. จัด Workshop ความเสี่ยงในการบริหารจัดการเงินทุน มุ่งช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วว. จัด Workshop ความเสี่ยงในการบริหารจัดการเงินทุน มุ่งช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด