สพร.12 สงขลา หนุนกิจการ SME กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ หวังเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและบริการ

พุธ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗:๒๒
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมใหญ่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา (สพร.12 สงขลา) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขา "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ" (6 ชั่วโมง) ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบกิจการ SME/ กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ และผู้ที่สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้ารับการอบรม จำนวน 81 คน โดยมีนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธาน
สพร.12 สงขลา หนุนกิจการ SME กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ หวังเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและบริการ

นางอารี เตชะวันโต เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อยืนหยัดต่อไปในโลกธุรกิจยุคใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เล็งเห็นให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ SME/ กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและบริการ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

อนึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ของรัฐบาล มุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ผ่านกลไก "ประชารัฐ" เพื่อรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในช่วงที่ต้องเผชิญกับปัญหาการลดลงของผลิตภาพแรงงานและกำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนผู้ประกอบกิจการและแรงงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ดำเนินการ Re-skill แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะสูง และมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับพนักงาน รวมทั้งปรับทัศนคติผู้ประกอบกิจการด้านการบริหารในรูปแบบมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ เชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการและพนักงานด้วยการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในสถานประกอบกิจการ

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

สพร.12 สงขลา หนุนกิจการ SME กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ หวังเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด