สพร. 12 สงขลา จัดอบรมเทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย เชฟผู้ปฏิบัติงานพร้อมลดความสูญเสียของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการขนส่ง

พุธ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา(สพร.12 สงขลา) จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขาเทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย (30 ชม.) ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กับพนักงานขับรถยก และผู้สนใจ จำนวน 45 คน ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ตระหนักและเล็งเห็นถึงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจขนส่ง คลังสินค้า และระบบการค้า E-Commerce ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้ภาคธุรกิจมีการปรับตัวและนำนวัตกรรม เครื่องมือ เครื่องจักกลต่างๆ มาช่วยเพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะรถยก ได้เข้ามามีบทบาทในการขนส่งสินค้ามากขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน และยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษให้สนองตอบต่อภาคธุรกิจดังกล่าว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จึงได้จัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาเทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัยขึ้น โดยเน้นการปฏิบัติจริงในการบังคับรถยกทั้งแบบใช้เครื่องยนต์และแบบไฟฟ้า รวมถึงเทคนิคและวิธีการยกสิ่งของในรูปทรงต่างๆ แบบเรียงซ้อนกัน และรับรู้ถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในการขับอย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนจะต้องผ่านการประเมินทั้งภาคความรู้และปฏิบัติ
สพร. 12 สงขลา จัดอบรมเทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย เชฟผู้ปฏิบัติงานพร้อมลดความสูญเสียของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการขนส่ง
สพร. 12 สงขลา จัดอบรมเทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย เชฟผู้ปฏิบัติงานพร้อมลดความสูญเสียของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการขนส่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด