"ม.ศรีปทุม ร่วม สป.อว." พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคลองสามวา ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2"

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๐๙
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ "การสร้าง Platform นวัตกรรมชุมชนวิถีใหม่" เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไมตรีจิตโมเดล) ภายใตัโครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 ประจำปี 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ Alive village  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
ม.ศรีปทุม ร่วม สป.อว. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคลองสามวา ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2

สำหรับกิจกรรมภายในงาน นักศึกษา SPU และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนชาวคลองสามวา ด้วยการถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ กฎหมายมรดก กฎหมายด้านการเกษตร และสื่อที่ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่คลองสามวา  เพื่อให้ชุมชนได้พัฒนาเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้แปลงเกษตรสาธิต และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ จาก UNDP ในหัวข้อ Basic SDGs "การสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน" โดย คุณอภิญญา สิระนาท หัวหน้าฝ่ายงานวิจัย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือของนักศึกษาและคณาจารย์ 8 คณะ อาทิ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฎิรูปการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฎิบัติงานจริง และสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำและปัญหาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งสามารถนำความรู้หรือนวัตกรรมที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ม.ศรีปทุม ร่วม สป.อว. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคลองสามวา ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด