กำชับเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก - รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในตลาดและที่พักอาศัย

จันทร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๖:๕๔
นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอให้เจ้าของตลาด หรือผู้เกี่ยวข้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควบคู่กับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ว่า สำนักอนามัยได้ส่งเสริมความรู้และแนะนำตลาดที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตลาดสดและตลาดนัดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยดูแลรักษาความสะอาดแผงค้าและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ควบคู่กับการทำความสะอาดตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ได้รณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือน และมีส่วนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งบริเวณบ้านพักอาศัยและภายในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและวิธีป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยสุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชน โรงเรียน และวัดทั้ง 50 เขตอย่างต่อเนื่อง
กำชับเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก - รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในตลาดและที่พักอาศัย

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในตลาดที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครว่า ที่ผ่านมาได้ประสานสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในตลาดช่วงต้นฤดูฝนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใส่ทรายอะเบทลงในแหล่งน้ำขัง ทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการวางไข่ของยุงลาย ขณะเดียวกันได้กำชับให้ผู้ค้าทำความสะอาดแผงค้า พื้นทางเดิน รางระบายน้ำเป็นประจำทุกวัน และขอความร่วมมือให้ใช้ภาชนะที่มีฝาปิดสำหรับเครื่องดื่ม น้ำดื่ม เก็บขยะไปทิ้งที่จุดพักขยะให้เรียบร้อยทุกวัน อีกทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ยังได้จัดให้มีประกาศเสียงตามสายภายในตลาด เพื่อรณรงค์ให้ผู้ค้าและผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาด ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณแผงค้าและที่พักอาศัยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กำชับเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก - รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในตลาดและที่พักอาศัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด