วว. /บริษัทอินฟอร์ม่าฯ จัดอบรมออนไลน์ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการไทย ฟรี ! ภายใต้โครงการ BRAND DNA SEASON 6 เพื่อรองรับการเปิดเสรีของ AEC อย่างยั่งยืน

จันทร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๒๖
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร หรือ BRAND  DNA เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการบรรจุภัณฑ์ในการยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรีของ AEC อย่างยั่งยืน ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว วว. ร่วมกับบริษัทอินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ จำกัด และโพรแพคเอเซีย  มีแผนการจัดฝึกอบรมออนไลน์ ฟรี !  ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งด่วน ! ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. โทร. 086 546 6114 , 0 2579 1121-30 ต่อ 3208,3209 (ในวันและเวลาราชการ)
วว. /บริษัทอินฟอร์ม่าฯ จัดอบรมออนไลน์ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการไทย ฟรี ! ภายใต้โครงการ BRAND DNA SEASON 6 เพื่อรองรับการเปิดเสรีของ AEC อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด