สอศ. สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 21 ก.พ นี้

พุธ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๑:๑๘
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) และการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า การรับสมัครสอบมีผู้มีสิทธิสอบ ทั้งหมด 6,720 คน (61 กลุ่มวิชา) แบ่งเป็น เขตทั่วไป จำนวน 6,522 คน (60 กลุ่มวิชา) เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 198 คน (27 กลุ่มวิชา) โดย สอศ. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสอบข้อเขียน (ภาค ก.และภาค ข.) ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังกล่าวข้างต้น ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งจำนวนผู้เข้าสอบออกเป็น 7 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบที่ 1-4 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-8 สนามที่ 5 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 1 สนามสอบที่ 6 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮออล์ 4 สนามที่ 7 (1) อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม สนามสอบที่ 7 (2) อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ซัพพลาย และเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร ยังถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงกำหนดให้ผู้มีสิทธิสอบที่อยู่ภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 53 คน สอบ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (วันและเวลาเดียวกันกับอิมแพ็ค)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงให้ผู้มีสิทธิสอบทุกคน ปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในวันสอบ เช่น การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสนามสอบและพื้นที่ผิวสัมผัสต่างๆ ทั้งก่อน-ระหว่าง-และหลังจากการสอบ การจัดโต๊ะเก้าอี้ของผู้มีสิทธิ์สอบเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร การจัดจุดวัดอุณหภูมิของผู้เข้ารับการสอบในทุกทางเข้าอาคารสนามสอบ การกำหนดให้ผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำและอำนวยความสะดวกในทุกสนามสอบ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด