FTREIT เผยยอดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนสำเร็จตามแผนที่วางไว้

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๑:๐๑
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FIRM" ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ "FTREIT" เผยว่ากองทรัสต์ได้รับเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวน 2,819.7 ล้านบาท จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจำนวน 241 ล้านหน่วย ที่ราคาหน่วยละ 11.70 บาท ให้แก่ ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
FTREIT เผยยอดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนสำเร็จตามแผนที่วางไว้

แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและตลาดหุ้นของประเทศไทยแต่การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในครั้งนี้ของกองทรัสต์ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีนักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนรายใหญ่ได้ทำการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเกินสิทธิที่ตนเองมีอยู่ส่งผลให้ในครั้งนี้กองทรัสต์สามารถขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมได้เต็มจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด 241 ล้านหน่วย ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และ กลยุทธ์การสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของกองทรัสต์ รวมถึงความสามารถในการบริหารทรัพย์สินเชิงรุก การลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพ และ การบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ผ่านมา FTREIT เป็นกองทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ FIRM กล่าวว่า "การเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้โดยกองทรัสต์สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้เต็มจำนวนที่ได้มีการเสนอขายทั้งหมด เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานอันแข็งแกร่งของกองทรัสต์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเนื่องจากการบริหารเชิงรุกของผู้จัดการกองทรัสต์ อันได้แก่ การบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และ การลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพซึ่งมีที่ตั้งในทำเลยุทธศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติคส์ เงินทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้กองทรัสต์จะนำมาชำระหนี้เงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินในช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2563ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กองทรัสต์จะรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับการลงทุน (Investment Grade) ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของกองทรัสต์อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับตลาดโดยทั่วไป โดยปัจจุบันอันดับความน่าเชื่อถือของกองทรัสต์อยู่ที่ระดับ A (Stable)"

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (FIRM) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 โดยเป็นบริษัทในกลุ่ม Non-financial ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT โดย FIRM มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง ซึ่งไม่ได้จำกัดการลงทุนเฉพาะทรัพย์สินในกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เท่านั้น แต่ยังพิจารณาการลงทุนทรัพย์สินคุณภาพจากนอกกลุ่มด้วย นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่กองทรัสต์ ผ่านวิธีการลงทุนในลักษณะต่างๆ เช่น การขายและเช่ากลับ (Sale & Leaseback) การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินโดยการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์และพื้นที่เช่า (Asset Enhancement Initiative) ฯลฯ ภายใต้การบริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายหน่วยงาน

โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ftreit.co.th หรือ www.frasersproperty.co.th

เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า ทีรีท (TREIT) เป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้นกว่า 44,000 ล้านบาท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนทรัพย์สินที่เป็นอาคารโรงงาน และคลังสินค้ารวมทั้งสิ้น 636 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่กว่า 2.03 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นทรัพย์สินคุณภาพสูงที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี มาพร้อมผู้เช่าที่เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) เฉลี่ย มากกว่าร้อยละ 85 ขณะเดียวกันยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรทติ้งที่ระดับ A (Stable Outlook) ซึ่งถือว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสำหรับกองทรัสต์ประเภทอุตสาหกรรมและโลจิสติคส์ในประเทศไทย

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม www.ftreit.co.th

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย" ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ "FPT" และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ "GOLD" ทำให้ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม

นอกจากนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม ทั้งนี้ FPT, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ("เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้" หรือ "กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้") เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 38.7 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมและโรงแรม รวมถึงบิสซิเนส พาร์ค และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 70 เมือง ใน 20 ประเทศ ทั่วทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com หรือติดตามบริษัทฯ ได้ที่ LinkedIn

ที่มา: เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด