NEDA จัดสัมมนาศึกษาการจัดลำดับความสำคัญ ของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน

พฤหัส ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗:๑๐
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ NEDA จัดงานสัมมนาโครงการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลการศึกษาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในสปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา เพื่อวางแผนการเชื่อมโยงพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. กล่าวเปิดงานสัมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสวิสโซเทล
NEDA จัดสัมมนาศึกษาการจัดลำดับความสำคัญ ของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด