ปลัดฯ ดีอีเอส บรรยายพิเศษเรื่อง "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์" ในโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้พิพากษาประจำศาล" (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72)

อังคาร ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๔๓
เมื่อวัน 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ " กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์" ภายใต้ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้พิพากษาประจำศาล" (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72)  ผ่านระบบ Zoom  ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุม 801 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง และระหว่างผู้อบรมกับวิทยากร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนั่งพิจารณาคดี การวินิจฉัยสั่งคำร้อง คำขอ และคำพิพากษา มีจริยธรรมในการดำรงตนอย่างเหมาะสม มีวิสัยทัศน์ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนำไปบูรณาการในการปฏิบัติงานได้
ปลัดฯ ดีอีเอส บรรยายพิเศษเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในโครงการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72)
ปลัดฯ ดีอีเอส บรรยายพิเศษเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในโครงการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด