ปลัดเกษตร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จันทร์ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๑:๓๒
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมและบรรยายพิเศษแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และถ่ายทอดสัญญาณประชุมออนไลน์ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมและบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นายดนุชา สินธวานนท์) มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ได้รับรู้องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งประวัติความเป็นมา ที่มาและลักษณะของโครงการฯ รวมถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานในสังกันกระทรวงเกษตรฯ ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปขับเคลื่อนและสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป
ปลัดเกษตร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดร.ทองเปลว กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอับดับต้น จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ โดยให้จัดตั้งกองหรือสำนัก เพื่อรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกประเภทของหน่วยงานตน และถ้ามีการจัดตั้งกองหรือสำนักที่รับผิดชอบโครงการฯ แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล โดยใช้ระบบเดียวกันทุกหน่วยงาน และแจ้งให้กระทรวงฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ ที่แล้วเสร็จหรือกำลังดำเนินโครงการฯ อยู่ เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รับทราบด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินงานเพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อมูลที่สำนักงาน กปร. ได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 จนถึง 31 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,877 โครงการ จำแนกตามการพัฒนาด้านต่าง ๆ จำนวน 8 ด้าน ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 3,386 โครงการ 2) โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 142 โครงการ 3) โครงการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 199 โครงการ 4) โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 347 โครงการ 5) โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน 59 โครงการ 6) โครงการด้านคมนาคม/สื่อสาร จำนวน 84 โครงการ 7) โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา จำนวน 399 โครงการ และ 8) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ จำนวน 261 โครงการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

ที่มา: กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดเกษตร ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด