"รมว.เกษตรฯ" เน้นย้ำบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ย้ำ กำกับดูแลการใช้จ่ายอย่างโปร่งใส กระจายเม็ดเงินสู่พื้นที่ให้มากที่สุด

ศุกร์ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๐๙:๐๓
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมในวันนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มีการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้การขับเคลื่อนงานโครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีการปรับลดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานติดตามประเมินผลให้ได้เกษตรกรตามเป้าหมาย 32,000 ราย และเร่งรัดนำเม็ดเงินลงไปให้ถึงเกษตรกรให้เร็วที่สุด เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้กำชับทุกส่วนราชการทำงานบูรณการร่วมกัน และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงไปถึงพื้นที่พี่น้องเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยจัดทำคู่มือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสีย และได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามที่ ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ ในวงเงิน 3,550 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 32,000 ราย จ้างงานระดับตำบล 16,000 ราย (ตำบลละ 1 ราย ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ราย) และขยายผลไปถึงวันที่ 30 ธ.ค.64 จากเดิม ต.ค. 64 และเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้โครงการฯ 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพื้นที่, ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด, ด้านการขับเคลื่อนในพื้นที่ และด้านการติดตามประเมินผล เพื่อกำกับดูแลและรายงานความก้าวหน้า ซึ่งขณะนี้ความก้าวหน้าโครงการ มีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 20,583 ราย ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1 ให้กรมพัฒนาที่ดินแล้ว และดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำรอบแรกในเดือนมีนาคม 2564 ในส่วนของเกษตรกรที่คัดเลือกรอบที่ 2 เป้าหมาย 11,417 ราย (5 ประสาน 7,759 ราย และเกษตรกรทั่วไป 3,658 ราย) อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครเกษตรกรรายใหม่ และลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ความเหมาะสมของพื้นที่

ในส่วนของ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด 5,250 แปลง พื้นที่ 5,003,250 ไร่ เกษตรกรจำนวน 262,500 ราย วงเงิน 13,904,500,000 บาท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ขณะนี้มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,150 แปลง จดทะเบียนนิติบุคคล 640 แปลง อยู่ระหว่างจดทะเบียนนิติบุคคล 540 แปลง (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ.64) อย่างไรก็ตามได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนกิจกรรม/แผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และเร่งรัดการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อไป

รมว.เกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ 15 แนวทางนโยบายหลัก ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี 2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปี 3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และ 4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่ และมอบหมายให้ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทำแผนขับเคลื่อนภาคเกษตรให้ครอบคลุมนโยบายของ รมว.เกษตรฯ และปลัดเกษตรฯ พร้อมทั้งกำกับ ดูแลและรายงานผลให้ทราบทุกเดือน

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด