NT จับมือ จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น เดินหน้าพัฒนา Smart Factory ด้วย5G

พฤหัส ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๑ ๑๑:๐๙
เร็วๆ นี้ ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ นายอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ จำกัด (GCL) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory ระหว่าง NT กับ GCL เพื่อร่วมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G มาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนา เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะหรือ Smart Factory สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด