สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

พฤหัส ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๔
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท พี.เค.เอ็ม.ที (2002) จำกัด2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรของแม่ขนส่ง3. บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ในวันที่ 27 มกราคม 2564
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

โดยให้คำแนะนำภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การรับรองหลักสูตร การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมินความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ได้เชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงสู่ สู่ SME 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้เกิดนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่ยุค 4.0

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด