สอศ.ศธ. แจงของบ รัฐอุดหนุนเยียวยาช่วยค่าเทอมเรียนปวส..อาชีวะ

อังคาร ๒๖ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๕:๑๙
ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าตามที่มีข้อเรียกร้องให้ลดค่าเทอมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองมีภาระและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากจากการเรียนออนไลน์ของนักเรียน และนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา มีบทบาทภารกิจในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ง สอศ. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเทคโนโลยีบัณฑิต แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ สถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัวลง เป็นการชั่วคราวและการจ้างงานลดลง ทำให้ประชาชนถูกเลิกจ้างงานหรือพักงาน เป็นเหตุให้ขาดรายได้ และความสามารถในการดำรงชีวิตลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาชนกลุ่มที่เป็นผู้ปกครองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับผลกระทบในเรื่องของการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีกรอบแนวคิดที่จะปรับและหนุนเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองภาคการผลิตและบริการให้เพียงพอ โดยสนับสนุนนักศึกษาที่มีฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับการสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 362,161 คน อัตราปีการศึกษาละ 5,000 บาท / ต่อคน เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเป็นการส่งเสริมนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการยื่นเสนอ ขอการสนับสนุนงบประมาณเงินตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอน และกระบวนการลำดับต่อไป

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด