สพร.9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรม การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0

จันทร์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๕
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ฝ่ายช่างเชื่อม ดำเนินการฝึกอบรม ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0 (30 ชม.) (Local Living tourism in Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564 ผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 21 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของตนและสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการภายในชุมชน รวมถึงด้านมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถ นำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายในชุมชน ในการนี้นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมและกล่าวให้โอวาท ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวแท ม.8 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สพร.9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรม การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0
สพร.9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรม การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด